Румяна Балтова: Ще преодолеем социалните неравенства чрез справедливо и прозрачно управление в социалния сектор. Грижата за уязвимите групи и младите хора е в основата на нашата управленска платформа

26.03.2021

Румяна Антонова Балтова – e на 55 години, магистър „Финансов мениджмънт”. Управител на Домашен социален патронаж;

Основната ни цел е да гарантираме на всеки български гражданин достъп до ефективно и своевременно безвъзмездно и качествено и навременно медицинско обслужване 24 часа в денонощието. То трябва да стъпи върху електронизация на здравната система. 

 1. Премахване статута на търговски дружества на болниците;

 2. Структуриране на националната здравна система на регионален принцип. Вертикална и хоризонтална интеграция на всеки регион на база типовете лечебни заведения. Прякото финансиране и администриране се извършва на ниво регион;

 3. Въвеждане на „защитено лечебно заведение“ - за такива в отдалечените и планинските райони;

 4. Остойностяване труда на различните медицински специалисти, ангажирани в здравеопазването и формиране на работни заплати в държавните и общински лечебни заведения, гарантиращи достойно заплащане на труда;

 5. Създаване принципи за модерна кадрова политика - безплатни целеви стипендии на редовни специализанти и интензивно финансиране на специализации извън територията на страната за стратегически специалности срещу ангажимент за работа в здравната система на страната.

 6. Ще възстановим доверието в здравноосигурителната система, като:

•    Засилим контрола върху разходите и въведем строги и прозрачни правила в Националната здравна система;

•    Въведем електронно интегрално здравно досие, обединяващо цялата информация (клинична, медицинска и финансова) за даден пациент във всеки етап от живота му;

•    Въведем 9% ставка на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия;

•    Ежегодно ще се провежда централизиран търг за доставка на лекарствата от реимбурсния списък, както и на медицинските изделия;

•    Безплатни лекарства за деца до 14 годишна възраст.

    Нашата цел в социалната политика е социална защита на човешкото достойнство, гражданските права и интересите на трудовите хора, младите, социално слабите, пенсионерите, и хората с увреждания. Осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на децата, лицата над 18 год. възраст, възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по – дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването в институции.

 1. Осигуряване на перспектива за младите хора;

 • Предоставяне на еднократна помощ при раждане-за първо дете 500 лв., за второ - 1000 лв., трето дете - 1500 лв., за всяко следващо по 200 лв.;

 • Предоставяне на еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители, работещите родители  - на 9 230 деца;

 • По-добри условия за отглеждането на деца чрез увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата. От 380 лв. то да стане 650 лв. през 2021 г. - 60 000 майки;

 • Увеличение на еднократната помощ за майки студентки от 2880 на 6500лв. - 6 027 майки;

 • Еднократна помощ от 250 лв. в началото на учебната година за всички деца от I до IV клас. -120 000 деца;

 • Безплатни учебници за всички ученици от 1 до 12 клас -581 300 деца;

 • За работещите родители - необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете ненавършило 18г. -755 946 семейства;

 • След навършване на 18 години, данъчната преференция се прехвърля от родителите към младежите, като навършилите пълнолетие български граждани няма да плащат данък върху доходите от труд до навършване на 26 години. -289 697 млади хора;

 • Безплатни лекарства за всички деца до 14 год. възраст -1 004 845 деца;

 • Безплатни детски градини и ясли - 219 000деца.        

 1. Възстановяване на справедливостта между поколенията:

 • Преизчисляване на всички пенсии спрямо средния осигурителен доход за 2017 г. Обхваща близо 1,3 млн. пенсионери;

 1. Защита на човешкото достойнство, гражданските права и интересите на хората с увреждания.

 • Създаване на държавни социални предприятия;

 • Залагане на средства в бюджета, осигуряващи финансиране за създаване на държавни социални предприятия за хора с увреждания;

 1. Социална държава, гарантираща независимост чрез правото на труд

 2. Промяна на законодателството, свързано с лицата и хората с увреждания, гарантиращо им достоен живот и равнопоставени условия на труд.